xổ số hà nội phương trang

EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3
    Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát điện 3 ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-EVN ngày 16/01/2015 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
    Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-EVN ngày 09/12/2016 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt mô hình tổ chức và định biên lao động cho Cơ quan Tổng Công ty Phát điện;
    Căn cứ Nghị quyết số 1089/NQ-GENCO3 ngày 11/4/2017 của Chủ tịch Tổng Công ty Phát điện 3 về việc kiện toàn mô hình tổ chức của Tổng Công ty Phát điện 3,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giải thể Ban Quan hệ Quốc tế thuộc Tổng Công ty Phát điện 3. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Quan hệ Quốc tế quy định tại Quyết định số 5573/QĐ-GENCO3 ngày 30/11/2016 của Tổng Công ty Phát điện 3 được chuyển cho các đơn vị như sau:
-    Ban Kế hoạch: Thực hiện chức năng quan hệ, hợp tác với các đối tác nước ngoài trong việc thu xếp nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng và các tổ chức tài chính nước ngoài và các nhiệm vụ khác không thuộc nhiệm vụ của Văn phòng - Thanh tra Bảo vệ.
-    Văn phòng - Thanh tra Bảo vệ: Thực hiện chức năng hợp tác với các đối tác nước ngoài và các quan hệ quốc tế trong lĩnh vực hành chính quản trị, truyền thông.
Điều 2. Đổi tên Ban Đầu tư - Xây dựng thành Ban Quản lý đầu tư xây dựng.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, các Trưởng ban Tổng Công ty Phát điện 3, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Người đại diện của Tổng Công ty Phát điện 3 tại các công ty con, công ty liên kết căn cứ Quyết định thi hành./.

Tin cùng chuyên mục

mua vé số online miền nam app mua vé số online mua vé số vietlott online trực tiếp đá gà hôm nay trò chơi cờ bạc